معرفی

مشخصات فردی

مهران جوادپور

نام - نام خانوادگی : مهران   جوادپور

پست الکترونیکی : m_javadpour@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : 1- مدیریت صنعتی، 2- حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی گرایش مالی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

1- 3 سال مشاور مالی

2- 20 سال رئیس حسابداری و مدیر مالی

3- 8 سال حسابدار

4- 3 سال مدیر گروه حسابداری در مرکز آموزش وزرات تعاونعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

1- انجمن حسابداری ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده حسابداری

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-01

مهران جوادپور
مهران جوادپور

محل خدمت :
    دانشکده حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^